باتوگشتباتوگشت

همکاری با کارگزاران و آژانس های مسافرتی

کلیه کارگزاران ، آژانس های مسافرتی ، صاحبان هتل ،   اقامتگاه های توریستی، اقامت گاه های بوم گردی ،مدیران اماکن تفریحی   رستوران ها ، راهنمایان گردشگری داخلی و خارجی و تمام کسانی که به نحوی در زمینه گردشگری فعایت دارند می توانند در صورت تمایل به همکاری با مجموعه “با توگشت” فرم های مربوطه را تکمیل نمایند

توضیحات :

1) اشخاص حقوقی که دارای شماره ثبت در اداره ثبت شرکت ها یا سایر مراجع ذیصلاح می باشند ،بایستی فرم ” تقاضای همکاری ویژه اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری” را تکمیل نمایند.

2) اشخاص حقیقی که تمایل دارند به صورت فردی و مستقل با مجموعه “باتوگشت ” همکاری نمایند بایستی فرم ” تقاضای همکاری ویژه اشخاص حقیقی فعال در حوزه گردشگری  ” را تکمیل نمایند

3) اشخاص  حقوقی و حقیقی بایستی با دقت فرم های مربوطه را تکمیل نمایند . ملاک دعوت از اشخاص جهت انجام مذاکرات حضوری اطلاعات ابرازی از ناحبه آنها ست که در فرم ها ی مربوطه درج گردیده است .

4) تکمیل فرم ها و حضور در جلسات مذاکره حضوری تعهدی بابت همکاری با اشخاص برای مجموعه “با تو گشت ” ایجاد نمی کند. 

فرم تقاضای همکاری ویژه اشخاص حقوقی فعال در حوزه گردشگری

فرم تقاضای همکاری ویژه اشخاص حقیقی فعال در حوزه گردشگری