باتوگشتباتوگشت

همکاری با سازمان ها ،ادارات ،کارخانه ها و صاحبان کسب وکار

کلیه اشخاص حقوقی اعم از سازمان ها ،ادارات ، کارخانجات ،شرکت های خصوصی و صاحبان کسب و کارهای کوچک که مایل هستند تور های آموزشی و سازمانی را با همکاری مجموعه “باتوگشت ” برگزار نمایند می توانند تقاضای خود را با تکمیل فرم های مخصوص اعلام نمایند. همکاری در این بخش 2 حالت دارد:

حالت اول) اشخاص حقوقی که مایل هستند اعضای آنها در تورهای آموزشی و سازمانی شرکت کنند بایستی فرم “تقاضای همکاری ویژه اشخاص حقوقی ” را تکمیل نمایند .

حالت دوم ) اشخاص حقوقی که مایل هستند در تورهای آموزشی و سازمانی که توسط مجموعه “باتو گشت” برگزار می شود به عنوان میزبان همکاری نمایند بایستی فرم های مربوط به “تقاضای میزبانی ویژه اشخاص حقوقی” را تکمیل نمایند .

برخی از فواید میزبانی در تور های آموزشی و سازمانی عبارتند از :

1)معرفی دقبق  و گسترده محصول اعم از کالا یا خدمات  

2) جذب نیروی کار  علاقه مند و متخصص

3)تبادل نظر با گروه های علمی و دانشگاهی و انتقال تجربیات طرفین

4) حمایت از اقتصاد بومی

توضیحات :

1)اشخاص حقوقی که بهر نحوی مایل به همکاری با مجموعه باتوگشت هستند بایستی فرم های مربوطه را بهدقت تکمیل نمایند .اطلاعات ابرازی از ناحیه متقاضیان ملاک دعوت به مذاکره حضوریاست

2) تکمیل فرم های مربوطه و متعاقب آن حضور در مذاکرات حضوری  هیچ تعهدی بابت برگزاری تور های آموزشی و سازمانی برای “مجموعه با تو گشت” ایجاد نمی کند .

فرم تقاضای همکاری ویژه اشخاص حقوقیفرم تقاضای میزبانی ویژه اشخاص حقوقی