باتوگشتباتوگشت

همکاری با اساتید ، مدرسین و مربیان آموزشی

کلیه اساتید ،مدرسین و مربیان محترم در زمینه های مختاف علمی، فرهنگی ،هنری ،مهارتی و  ورزشی که مایل هستند با همکاریمجموعه “با توگشت ” تور های آموزشی برگزار نمایند می توانند با تکمیلفرم زبر علاقه مندی خود را اعلام نمایند . لازم به توضیح است که فرم مزبور بایستیبه دقت تکمیل شود و اطلاعات مندرج در فرم ملاک دعوت از متقاضی برگزاری تور آموزشیجهت  انجام مذاکرات بین طرفین خواهد بود .ضمنا تکمیل فرم و متعاقب آن انجام مذاکرات حضوری ،تعهدی برای  مجموعه “باتو گشت” بابت برگزاری تورآموزشی با همکاری فرد متقاضی ایجاد  نمیکند

فرم تقاضای  همکاری ویژه اساتید ،مربیان و مدرسین جهت برگزاری تور های آموزشی